TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 15

Thông thường người ta sử dụng phần phát là led hồng ngoại để phát ra ánh sáng hồng ngoại mục đích để chống nhiễu so với các loại ánh sáng khác, còn phần thu là transistor quang để thu ánh sáng hồng ngoại. * Bộ phận đếm có nhiều phương pháp thực thi đó la:ø -Lắp mạch dùng kỹ thuật số với các IC đếm, chốt, so sánh ghép lại -Lắp mạch dùng kỹ thuật vi xử lí -Lắp mạch dùng kỹ thuật vi điều khiển. | Chương 15 CHƯƠNG TRÌNH HỆ THONG HOP CHUONG TRINH DEM SAN PHAM VA DONG HANG--- khai bao CAC BIEN CWR4 EQU 4 003H ROLE_BC EQU 4 000H CAMBIEN EQU 4 001H NGO_DP1 EQU 4 002H CWR6 EQU 6003H HIENTHI EQU 6000H ROLE_DH EQU 6001H CHONLED EQU 6002H LED70 EQU 70H LED71 EQU 71H LED72 EQU 72H LED73 EQU 73H LED74 EQU 74H LED75 EQU 75H LED76 EQU 76H LED77 EQU 77H CWR4 PORTA4 PORTB4 PORTC4 CWR6 PORTA6 PORTB6 PORTC6 thap LUU_SPL EQU 78H Luu san pham byte cao LUU_SPH EQU 7 9H Luu san pham byte thap DEM_SPL EQU 7AH Dem san pham byte cao DEM_SPH EQU 7BH Dem LUUHOPL EQU 7CH LUUHOPH EQU 7DH DEMHOPL EQU 7EH DEMHOPH EQU 7FH COUNT0 EQU -10000 san pham byte DELAY1 EQU 50 DELAY2 EQU 20 TOCDO1 EQU 9 COUNT1 EQU -250 BLK EQU 0FH START EQU 0CH NO BIT 7DH YES BIT 7EH LUUCY BIT 7FH --------------------------CHUONG TRINH CHINH------------------ ORG 00H LJMP BAT_DAU0 ORG 1BH LJMP NGAT_T1 ORG 30H BAT_DAU0 MOV R1 LED77 MOV R2 TOCDO1 MOV TMOD 21H MOV TH1 COUNT1 LCALL KD_NV SETB TR1 SETB ET1 SETB EA BAT_DAU1 MOV 2EH 00H MOV 30H 00H MOV 31H 00H MOV 32H 00H MOV 33H 00H MOV 34H 00H MOV 35H 00H MOV 36H 00H MOV 37H 00H MOV 38H 00H MOV 39H 00H MOV 3AH 00H MOV 3BH 00H MOV 3CH 00H MOV 3DH 00H MOV 3EH 00H MOV 3FH 00H MOV 40H 00H MOV 41H 00H MOV 42H 00H MOV 43H 00H MOV 44H 00H MOV 45H 00H MOV 46H 00H MOV 47H 00H MOV 48H 00H MOV 49H 00H MOV 4AH 00H MOV 4BH 00H MOV 4CH 00H MOV 4DH 00H MOV 4EH 00H MOV 4FH 00H MOV 50H 00H MOV 51H 00H MOV 52H 00H MOV 53H 00H MOV 54H 00H MOV 55H 00H MOV 56H 00H MOV 57H 00H MOV BAT DAU DEMHOPL 00H MOV DEMHOPH 00H MOV DEM_SPL 00H MOV DEM_SPH 00H INC .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.