TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 12

Tập tin không có 2. Tập tin không mở ở ngõ vào 3. Tập tin không mở ở ngõ ra 4. Tập tin không mở 5. Đọc sai hoặc không thấy thư mục 6. Ghi sai 7. Dạng số không hợp lệ 8. Tập tin định nghĩa sai 9. Tràn bộ đệm 10. Cửa sổ quá nhỏ 11. Không thể xoá cửa sổ 12. Cửa sổ không thể liên kết chính nó 13. Từ quá dài so với lề 14. Khối chưa định nghĩa 15. Khối không có trong cửa sổ hiện hành 16. Đánh dấu không hợp lệ 17 | Chương 12 THONG BAO LOI I _ THONG BAO LOI CỦA CHƯƠNG TRÌNH SOẠN THAO 1. Tập tin không co 2. Tập tin không mở ở ngô vậô 3. Tập tin không mở ở ngô rậ 4. Tập tin không mở 5. Đọc sậi hôậc không thấy thư mục 6. Ghi sậi 7. Dậng số không hởp lệ 8. Tập tin định nghĩậ sậi 9. Trận bô đệm 10. Cửậ sô qụậ nhô 11. Không thệ xôậ cửậ sổ 12. Cửậ sô không thệ lien kết chính nô 13. Từ qụậ dậi sô vởi lệ 14. Khôi chưậ định nghĩậ 15. Khôi không cô trông cửậ sô hiện hậnh 16. Đậnh dậu không hởp lệ 17. Dấu đậ đưởc xậc định 18. Dấu không cô trông cửậ sô hiện hậnh 19. Lệ không hởp lệ 20. Không chô phệp trên thiết bị lậ lôgic 21. Không chô phệp trông chế đô trực tiếp 22. Không thể định hưởng trên filệ chuẩn 23. Hết bô nhở 24. Sô không hởp lệ 25. Huy bô lệnh 26. Không tìm thấy 27. Đĩa đầy 28. File qua lớn 29. Dong qua dầi 30. Tao file sai 31. KhOng the đong file đích 32. KhOng the đOng file nguOn 33. KhOng the tao 34. File khOng tìm thấy 35. Sai lưu trữ mạc định 36. In sai 37. Đoc file in sai 38. ĐOng file in sai 39. KhOng tìm thấy file in 40. Cho phep tOi đa 2 cửa sO 41. Cửa sO thứ 2 khOng mở 42. Đưởng dan khOng hớp le 43. Thiếu bao cao đo dai 44. KhOng tìm thấy cuoi file 45. CuOl file khOng hớp le 46. Ghi vao đĩa sai 47. Thư muc đay 48. Kích thước file tran 49. File đa mất II _ THONG BAO LOI CỦA CHƯƠNG TRÌNH DỊCH 1. Unexpected end of file. Xuất hiện cuOl file trước khi chấm dứt lệnh đang thực hiện 2. Expected Phai kết thuc lẹnh bang dấu chấm phay 3. Illegal axis entry Trong một lệnh phải co thông sô của trục can điều khiển các thông sô nảy không hợp lệ. 4. x xy xz ôr xyz expected Quện nháp thông sô chô các trục 5. Axis alreadydefined Đá xac định sô lượng trục đieu khien nếu muôn thay đổi sô truc lam viẹc phai ap dung ngay từ đầu chượng trình 6. mm cm zôll zôll 10 ôr zôll 20 expected Đôn vị không hợp le 7. Missing stôp stôp assumed Thiếu lẹnh stôp trông chượng trình 8. Input already actime Chượng trình dịch đa chuyen phan đau tien cua vung dữ lieu chô card giaô tiep lenh input thứ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.