TAILIEUCHUNG - Lập trình Java cơ bản (Bài 2)

OOP trong Java: • Các phương pháp lập trình • Giới thiệu về OOP • Kế thừa (Inheritance) • Đa hình (Polymorphism) • Giao tiếp (Interface) • Lớp trừu tượng (Abstract) • Gói (Packages) • Java vs C++ • Bài tập | Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@, tmtuan@ Bài 2. OOP trong Java Các phương pháp lập trình Giới thiệu về OOP Kế thừa (Inheritance) Đa hình (Polymorphism) Giao tiếp (Interface) Lớp trừu tượng (Abstract) Gói (Packages) Java vs C++ Bài tập Các phương pháp lập trình Step-by-Step Programming Lập trình từng bước Machine Language, Assembly Language 1101011100111101 1010000111011101 0110111011001010 1000100100101011 . MOV BX, CS SUB BX, 10h JNE label1 LOOP label2 . Các phương pháp lập trình Procedural Programming Thiết kế top-down. Chương trình được chia thành các hàm, thủ tục. Pascal, C Hạn chế: dùng dữ liệu toàn cục, khó phát triển, khó mô tả các thực thể trong thực tế Program Proc3 Proc1 Proc2 Các phương pháp lập trình Object-Oriented Programming Chương trình bao gồm các đối tượng. Các đối tượng tương tác với nhau thông qua các phương thức của chúng Dễ mô tả các thực thể Dễ phát triển, mở rộng chương trình Object A Object C .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.