TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P25

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P25:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Tóm lai các bước thưc hiên Tạo một kế nối Connection active nó. Tạo đối tượng kiểu Command gán nó với một Connection đã kích hoạt thuộc tính ActiveConnection CommandText tên thủ tục Tạo ta đối tượng tham số bằng phương thức CreateParameter để truyền tham số cho thủ tục. Thực thi và sử dụng kết quả. St by hoanglụ85 121 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP V- MỘT SỐ ỨNG DỤNG ASP MẪU dựng ứng dụng Calender Đây là một ứng dụng đơn giản nó sẽ hiện lịch của tháng hiện tại. Option Explicit Function Calender datDate Dim Months 12 Dim DaysMonth 12 Dim Days 7 Dim strTmp I intTmp strTmp2 Months 1 Januari Months 2 Februari Months 3 March Months 4 April Months 5 May Months 6 June Months 7 Juli Months 8 August St by hoanglụ85 122 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Months 9 September Months 10 October Months 11 November Months 12 December DaysMonth l 31 DaysMonth 2 29 strTmp Cstr Year datDate 4 Xem thang 2 co 28 hay 29 ngay If Instr 1 strTmp 1 False then DaysMonth 2 28 End If DaysMonth 3 31 DaysMonth 4 30 DaysMonth 5 31 DaysMonth 6 30 DaysMonth 7 31 DaysMonth 8 31 DaysMonth 9 30 DaysMonth 10 31 DaysMonth 11 30 DaysMonth 12 31 Days 1 Sun Days 2 Mon Days 3 Tue Days 4 Wed Days 5 Thu Days 6 Fri Days 7 Sat Calender Calender table cellspacing 0 cellpadding 2 border 0 Vbcrlf Calender Calender tr VbCrlf Calender Calender td colspan 5 align center font size 2 Months Month datDate td VbCrlf St by hoangly85 123 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.