TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của xã hội, kỳ vọng hiệu suất và kỳ vọng nỗ lực đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ fintech trong đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, kỳ vọng hiệu suất và kỳ vọng nỗ lực lên ý định và hành vi sử dụng fintech trong đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng đề xuất các khuyến nghị và giải pháp để cải thiện hiệu quả sử dụng fintech. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 ẢNH HƯỞNG CỦA XÃ HỘI KỲ VỌNG HIỆU SUẤT VÀ KỲ VỌNG NỖ LỰC ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ FINTECH TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM Lê Việt Hưng Trường Đại học Thương Mại Email Tóm tắt Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố xã hội kỳ vọng hiệu suất và kỳ vọng nỗ lực lên ý định và hành vi sử dụng fintech trong đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng đề xuất các khuyến nghị và giải pháp để cải thiện hiệu quả sử dụng fintech. Nghiên cứu dựa trên mô hình nghiên cứu được xây dựng theo lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT Venkatesh et al. 2003 khảo sát thu thập dữ liệu của 179 khách hàng cá nhân tại Việt Nam với 162 phiếu hợp lệ và 17 phiếu không hợp lệ xử lý dữ liệu bằng phần mềm SMART PLS . Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định và hành vi sử dụng dịch vụ fintech trong đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng hiệu suất và kỳ vọng về nỗ lực ảnh hưởng xã hội bị loại ra khỏi mô hình do không có ý nghĩa thống kê. Một số giải pháp được khuyến nghị bao gồm nâng cao kỳ vọng về hiệu suất thông qua việc phát triển thêm các tính năng cho các ứng dụng chứng khoán cải thiện kỳ vọng về nỗ lực thông qua đẩy mạnh việc hỗ trợ tư vấn khách hàng cá nhân thông qua chatbot phục vụ 24 7 cùng một số cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước nhằm hỗ trợ sự phát triển của dịch vụ fintech đến phần đông nhà đầu tư. Nghiên cứu cũng đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai như cần bổ sung các yếu tố khác để hoàn hiện mô hình mở rộng mẫu cũng như mở rộng đối tượng khách hàng. Từ khóa chứng khoán Việt Nam fintech ý định sử dụng hành vi sử dụng 1. Đặt vấn đề Fintech đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của những nhà đầu tư nhỏ lẻ đến các dịch vụ tài chính và chứng khoán. Đặc biệt điều này trở nên quan trọng ở các quốc gia đang phát triển nơi mà fintech không chỉ là một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.