TAILIEUCHUNG - Ebook Successful project management (Third edition): Part 1

Ebook Successful project management (Third edition): Part 1 includes contents: Chapter 1 understanding project management, chapter 2 defining the roles of the project manager and the team, chapter 3 defining the project, chapter 4 estimating the activities, chapter 5 planning the activities. |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.