TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG PHỤC HỒI

Một hệ thống máy tính, cũng giống như các thiết bị cơ - điện khác, luôn có nguy cơ bị hỏng hóc do nhiều nguyên nhân hư đĩa, mất nguồn, lỗi phần mềm vv. Điều này dẫn đến hậu quả là sự mất thông tin. Vì vậy, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có các cơ chế đáp ứng lại nguy cơ hệ thống bị hỏng hóc, nhằm đảm bảo tính nguyên tử và tính lâu bền của các giao dịch. | H Ệ QUẢ N TR Ị C Ơ S Ở D Ữ LI Ệ U CHƯƠNG VI HỆ THỐNG PHỤC HỒI Recovery system MỤC ĐÍCH Một hệ thống máy tính cũng giống như các thiết bị cơ - điện khác luôn có nguy cơ bị hỏng hóc do nhiều nguyên nhân hư đĩa mất nguồn lỗi phần mềm . Điều này dẫn đến hậu quả là sự mất thông tin. Vì vậy hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có các cơ chế đáp ứng lại nguy cơ hệ thống bị hỏng hóc nhằm đảm bảo tính nguyên tử và tính lâu bền của các giao dịch. Chương này trình bày các nguyên lý của một hệ thống phục hồi nhằm khôi phục CSDL đến một trạng thái nhất quán trước khi xảy ra sự cố. YÊU CẦU Hiểu rõ các sự cố có thể xảy ra trong đời sống của một cơ sở dữ liệu các nguyên nhân của sự không nhất quán dữ liệu. Hiểu các kỹ thuật phục hồi các ưu nhược điểm của mỗi kỹ thuật. 118 CHƯƠNG VI HỆ THÔNG PHỤC HỎI Trang H Ệ QUẢ N TR Ị C Ơ S Ở D Ữ LI Ệ U PHÂN LỚP HỎNG HÓC Có nhiều kiểu hỏng hóc có thể xảy đến với hệ thống mỗi một trong chúng cần được ứng xử một cách riêng biệt. Trong chương này ta chỉ xét các kiểu hỏng hóc sau Hỏng hóc trong giao dịch Có hai loại lỗi làm cho giao dịch bị hỏng hóc 1. Lỗi luận lý Giao dịch không thể tiếp tục thực hiện bình thường được nữa do một số điều kiện bên trong không được thoả. ví dụ như dữ liệu đầu vào không đúng không tìm thấy dữ liệu trào dữ liệu hoặc do việc sử dụng tài nguyên vượt hạn định. 2. Lỗi hệ thống Hệ thống rơi vào trạng thái không mong muốn ví dụ như trạng thái deadlock. Hệ thống bị hư hỏng Có một phần cứng sai chức năng hoặc có một sai sót trong phần mềm cơ sở dữ liệu hay hệ điều hành. Đĩa bị hư hỏng Một khối đĩa bị mất nội dung. Để hệ thống có thể đề ra được chiến lược phục hồi lỗi phù hợp trước tiên cần phải xác định các loại hỏng hóc trên các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Sau đó cần xác định những hỏng hóc này ảnh hưởng như thế nào đến nội dung cơ sở dữ liệu. Nhiệm vụ quan trọng sau cùng là đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo tính nhất quán của cơ sở dữ liệu và tính nguyên tử của giao dịch mỗi khi hỏng hóc đã phát sinh. Các giải pháp này thường được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN