TAILIEUCHUNG - Chương 4: Quá trình lạnh

Quá trình lạnh là quá trình thu nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp rồi truyền cho vật có nhiệt độ cao hơn. Cần phải tiêu tốn công bên ngoài Kỹ thuật làm lạnh thường được dùng trong hấp thụ, sấy thăng hoa, tách khí, bảo quản thực phẩm, Phân loại quá trình lạnh: Lành lạnh ôn độ/lạnh đông: từ nhiệt độ thường đến -100°C. Làm lạnh dưới -100°C. | Chương 4 Quá trình lạnh . LẠNH ĐÔNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Quá trình lạnh là quá trình thu nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp rồi truyền cho vật có nhiệt độ cao hơn. Cần phải tiêu tốn công bên ngoài Kỹ thuật làm lạnh thường được dùng trong hấp thụ sấy thăng hoa tách khí bảo quản thực phẩm . Phân loại quá trình lạnh - Lành lạnh ôn độ lạnh đông từ nhiệt độ thường đến -100 C - Làm lạnh dưới-100 C - Lạnh thâm độ từ -100 C đến -231 C - Lạnh băng thâm độ 40 đến 0 3 K - Siêu lạnh thâm độ đến 0 00002 K QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân 2 . LẠNH ĐÔNG CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG 1 - 2 nén đoạn nhiệt hơi tác nhân lạnh nhiệt độ hơi thay đổi từ T0 - T tiêu hac công L1 2 - 3 ngưng tụ đẳng nhiệt tác nhân lạnh nhiệt lượng Q tỏa ra môi trường xung quanh X 3 - 4 giãn đoạn nhiệt lỏng tác nhân lạnh nhiệt độ cuối là T0 sinh công Lo 4-1 bay hơi lỏng tác nhân lạnh thu nhiệt Q0 của nguồn lạnh Nọưonnónọ ĨJ _ 2 Ị - PứJo 4 ữ0 1 L ị Ịợnh Nguyên tắc của quá trình lạnh QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân