TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN NGUYÊN SỐ PHỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT . CÓ KHOẢNG TRỐNG ĐỂ HỌC SINH LÀM TRỰC TIẾP TRÊN GIẤY,ĐÃ CHO HỌC SINH QUẢ: HỌC SINH RẤT THÍCH LÀM. TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. | NỘI DUNG ÔN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2009 - 2010 V. Chuyên đề 5 (Câu V) Số phức Bài 1: Thực hiện phép tính: a) z = (3 – 2i)(5 + 3i) – b) c) z = + i Giải: Bài 2: Tính, tìm phần thực và phần ảo, tìm môđun , số phức liên hợp của: a) z = (1 – 3i)2 – (2 – 5i)(3 + i) (–19 + 7i), ( ) b) z = , Giải: a) b) Bài 3: Cho số phức z = 3 – i . Tính giá trị các biểu thức sau: a) A = z3 – z2 + b) B = z2 – c) C = Giải: Bài 4: Tìm nghịch của số phức sau: a) z = 3i – 5 b) z = c) z = ( ) Giải: Bài 5: Tìm những số thực x và y thỏa mãn: a) 2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)i b) (1 + 2i)x + (3 – 5i)y = 1 – 3i c) x + y + (x – y)i + 1 = 0 (HD 5b: x + 2ix + 3y – 5iy = 1 – 3i (x + 3y) + (2x – 5y)i = 1 – 3i) Giải: Bài 6: Giải các phương trình sau: a) (3 – 2i)z – 1 – 2i = (1 + i)z + 2 – 5i b) (1 + i)2(2 – i)z – 8 = i + (1 + 2i)z c) z + 2 = 2 – 4i d) 2z + 3(z – ) = 4 – 16i (z = 2 – 2i) Giải 6c) Gọi z = a + bi, ta có: (a + bi) + 2(a – bi) = 2 – 4i a + bi + 2a – 2bi = 2 – 4i 3a – bi = 2 – 4i EMBED EMBED Vậy: z = Giải: Bài 7: Trên mp tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: a) (là đường tròn có tâm I(2; -3) và bán kính bằng 3) b) (là hình tròn có tâm I(-1; 2) và bán kính bằng 7 (kể cả biên)) c) (là đường thẳng – 6x – 4y + 5 = 0) Giải: Bài 8: Giải các phương trình sau a) x2 – x + 1 = 0 b) 5z2 – 2z + 2 = 0 c) z2 + 6z + 25 = 0 d) x2 + 4x + 5 = 0 Giải: Bài 9: Cho phương trình: x2 – 6x + 34 = 0. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình trên. Tính và tìm môđun của z = x1 + x2 – x1x2 – 3 + 9i , (–31 + 9i), ( ) Giải: Bài 10: Giải phương trình sau: a) x4 + x2 – 12 = 0 ( , ) b) z4 – 3z2 – 4 = 0 ( , ) Giải: a) b) Bài 11: Tìm hai số phức, biết: a) Tổng của chúng bằng – 6 và tích của chúng bằng 10 (x2 + 6x + 10 = 0, – ) b) Tổng của chúng bằng 5 và tích của chúng bằng 20 (x2 – 5x + 20 = 0, ) Giải:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN