TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Tham khảo tài liệu bài tập rèn luyện nguyên hàm - tích phân ôn thi tốt nghiệp thpt , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NỘI DUNG ÔN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2009 - 2010 II. Chuyên đề 2 (Câu II) ) Nguyên hàm và tích phân Bài 1: Tìm họ nguyên hàm các hàm số sau: a) EMBED b) c) d) e) hoặc f) Bài 2: Cho hàm số f(x) = . Tìm nguyên hàm F(x), biết F(1) = 0 Bài 3: Cho hàm số f(x) = , Tìm nguyên hàm F(x), biết F(0) = 1 Bài 4: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số: a) I = Đặt: u = 3x + 1 b) Đặt: u = 2x3 + 1 c) Đặt: u = x2 + x + 1 d) Đặt: u = cosx e) Đặt: u = x2 + 1 f) Đặt: u = lnx g) Đặt: u = 1 + cosx Bài 5: Tìm họ nguyên hàm các hàm số sau: a) Đặt: b) Đặt: c) Đặt: d) Đặt: e) Đặt: Bài 6: Tính các tích phân sau: a) b) c) Đặt: u = x + 3 d) (0) e) (ln2 – 1) Bài 7: Tính các tích phân sau: a) Đặt: u = 3x + 1 b) Đặt: u = c) Đặt: u = 5x + 2 d) Đặt: u = x3 + 1 e) Đặt: u = sinx f) Đặt: u = 1 + lnx g) Đặt: u = 1 + 2sinx h) Đặt: u = 1 – x i) (e – 1) Đặt: u = x2 Bài 8: Tính các tích phân sau: a) ( ) Đặt: b) (1) Đặt: c) Đặt: d) (e4) Đặt: e) = = I1 – I2 f) (e2 + 1) Đặt: g) Đặt: h) Đặt: Bài 9: Tính các tích phân sau: a) (5) b) Đặt: u = u2 = x + 3 2udu = dx c) (2) d) Đặt: u = EMBED u2 = x + 1 2udu = dx Bài 10: Tính các tích phân sau: a) = = I1 – I2 b) = = I1 + I2 c) = = I1 + I2 ) Ứng dụng của tích phân Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) y = x4 + 2x2 + 3; y = 0; x = –1; x = 3 b) y = x2 – 2; y = – 3x + 2 c) y = 2x3 – x2; y = x – 2; x = -2; x = 1 d) y = x; y = x + sin2x ( ) ( e) , trục hoành Bài 2: Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) y = 1 – x2; y = 0 b) y = ; y = 0; x = 0; x = c) y = ; y = 0; x = 1; x = 2 d) y = ; y = 0; x = 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN