TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ÔN THI TỐT NGHIỆPTHPT

Tham khảo tài liệu bài tập rèn luyện phương trình tiếp tuyến ôn thi tốt nghiệpthpt , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 1: Cho h/s (C): y = x4 – x2 – 4. Viết PTTT của (C) tại điểm M(- 2; 8) ( y = - 28x – 48) Bài 2: Cho h/s (C): y = 3x3 + 3x + 2. Viết PTTT của (C) tại điểm có tung độ bằng 2 ( y = 3x +2) Bài 3: Cho h/s (C): y = - x4 + 3x2 + 2. Viết PTTT của (C) tại các giao điểm của (C) và trục tung (y = 2) Bài 4: Cho h/s (C): y = – 2x2 + 3x + 1 . Viết PTTT của (C) song song với đt (d): y = 8x + 1 (y = 8x + ; y = 8x – ) Bài 5: Cho h/s (C): y = - x4 – 3x2 – 5 . Viết PTTT của (C) song song với đt (d): y = - 4 (y = -5) Bài 6: Cho h/s (C): y = . Viết PTTT của (C) tại điểm có hoành độ bằng -1 ( y = 7x +3) Bài 7: Cho h/s (C): y = - x3 + 3x2 – 4x + 2. Viết PTTT của (C) vuông góc với đt (d): y = x + 3 ( y = - 4x + 2 , y = - 4x + 6 ) Bài 8: Cho h/s (C): y = x4 – 2x2 + 3. Viết PTTT của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 (y = 2) BÀI TẬP CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG : PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG