TAILIEUCHUNG - Bảo vệ hệ thống điện - chương 11

Tự động điều khiển điện áp và công xuất phản kháng - Duy trì điện áp bình thường là một trong những biện pháp cơ bản để đảm bảo chất lượng điện năng của hệ thống điện | 159 Chuông 11 Tự ĐỘNG ĐIỆU CHÍNH ĐIỆN ÁP VÁ CỔNG SUÁT phán kháng I. KHAI NIÊM CHUNG Duy trì điện áp bình thưòng là một trong những biện pháp cơ ban để đảm bao chất lượng điện năng cua hệ thộng điện. Điện áp giám thấp quá mữc co thệ7 gấy nện độ trượt quá lơn ợ các động cơ khộng động bộ dấn đện quá tái vệ cộng suất phán kháng ợ các nguộn điện. Điện áp giám thấp cung lám giám hiệu quá phát sáng củá các đèn chiệu sáng lám giám khá năng truyện tái củá đương dấy vá ánh hương đện độ ộ n định củá các máy phát lám việc song song. Điện áp tăng cáo co thệ7 lám giá cội cách điện củá thiệt bị điện lám tăng dong ro vá thấm chí co thệ7 đánh thung cách điện lám hư hong thiệt bị. Điện áp tại các điệm nut trong hệ thộng điện đươc duy trì ơ một giá trị định trươc nhơ co nhưng phương thưc vấn hánh hơp lí chăng hán như tấn dung cộng suất phán kháng cuá các máy phát hoăc máy bu động bộ ngăn ngưá quá tái tái các phấn tư trong hệ thộng điện tăng vá giám tái hơp lí cuá nhưng đương dấy truyện tái chon ty sộ biện đội thích hơp ơ các máy biện áp . Điện áp cung co thệ7 đươc duy trì nhơ các thiệt bị tư động điệu chỉnh kích tư TĐK cuá các máy phát điện vá máy bu động bộ các thiệt bị tư động tháy độ i ty sộ biện độ i cuá máy biện áp các thiệt bị tư động tháy độ i dung lương cuá các tu bu tĩnh . II. THIẾT BỊ TDK Thiệt bị tư động điệu chỉnh kích tư TĐK đươc sư dung đệ7 duy trì điện áp thèo một đăc tính định trươc vá đệ7 phấn phội phu tái phán kháng giưá các nguộn cung cấp trong tình tráng lám việc bình thương cuá hệ thộng điện. . Các nguyên tắc thực hiên tự động điều chỉnh kích từ Máy phát đươc đăc trưng băng sưc điện động EF vá điện kháng XF hình . Ap đấu cực máy phát đươc xác định thèo biện thưc Uf Ef- jlF XF Nệu Ef const khi IF tháy đổi thì UF tháy độ7i đệ7 giư UF const thì phái tháy độ7i EF tưc lá tháy đội kích tư máy phát. Thèo nguyện tăc tác động thiệt bị tư động điệu chỉnh điện áp đươc chiá thánh 3 nhom Điệu chỉnh điện áp thèo độ lệch cuá đái lương đươc điệu chỉnh ví du thèo độ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN