TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 22

Tham khảo tài liệu 'thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 22', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 22 Lựa chon PLC Hiện nay trên thị trường co rất nhiều loại PLC của nhiều hang khấc nhau Mitsubishi Siềmềns Fềsto Allền Bradlềy . vời cấc tính nang ngay cang đườc tang cường nham cai thiền hiều suất va chất lường. Tuy nhiền hau hết cấc PLC cung cờ thì co chức nang tường đường nhau. Điềm khấc nhau quan trong nhất la ờ phường phấp lap trình va ngon ngữ lap trình cung vời cấc mức đo về sự ho trờ cua nha san xuất. ở những dự an lờn sự ho trờ từ nha sấn xuất la rất quan trong. Viềc chon PLC cua hang nao la do sự quền dung đoi vời PLC đo va hề thong điều khiền noi chung. Đoi vời những người co kinh nghiềm trong viềc thiết kế va lấp đất hề thong điều khiền thì thường vấn đề quan trong lai la sự vườt trọi về ky thuật va hiều suất hờn la sự ho trờ về thiết kế va lấp đất hề thong. Loai va cỡ PLC. Sự lựa chon nấy co thề thực hiền cung vời viềc lựa chon nhấ sấn xuất PLC. Khi xấc định quy mo hề thong PLC thì co một so điềm cấn nhấn xềt Yều cấu ngo vấo ra cấn thiết. Loai ngo vấo ra. nitro professional download the free trial online at professional Dung lượng bộ nhớ. Tộc độ và khả năng cua CPU và tập lệnh. Tất cà càc yếu tộ trện phu thuộc làn nhau dung lượng bộ nhớ cộ ràng buộc trực tiếp đến số lượng ngộ vàộ rà cung như kích thước chướng trình vì khi sộ lượng vàộ rà hày dung lượng bộ nhợ lợn thì tàc vu xử ly nhiếu hợn phức tạp hợn. Số lượng ngõ vào ra . Sü lượng ngộ vàộ rà cuà một hệ thộng PLC phài cộ khà nàng đàp ứng đu sộ đượng tín hiệu từ càm biện cung như đượng điếu khiện phàn cộng suất chộ cợ cấu tàc động. Càc tín hiệu khộng những tuàn thệộ càc chỉ tiệu ky thuàt cuà hệ thộng như vệ mức điện àp dộng tài tàn sộ đàp ứng mà cộn quàn tàm đốn càc đặc điệm sàu Sế lượng ngộ vàộ rà trện mội mộđun hày trện PLC cộ sàn càc ngộ vàộ rà . Sự càch ly giữà phàn điệu khiện và phàn cộng suất điệu khiện cợ cấu tàc động. Nhu càu mợ rộng thệm khà nàng điệu khiện và làp đặt thệm ngộ vàộ rà. Dung lượng bõ nhô. Đội vợi lộài PLC cộ khà nàng mợ rộng bộ nhợ thì dung lượng bộ nhợ cộ .