TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 15

Trọng lực tác dụng lên ổ đỡ bộ phận quay của cụm rửa P = m × g = × 10 = 3430 N k là hệ số ma sát giữa ổ và chi tiết quay k = (trang 235, tài liệu 13) Lực ma sát (phương pháp tuyến) Fms = P × k = 3430 × = 1029N Mômen ma sát: Mms = Fms × R R = 50: bán kính ổ bi Mms = Fms × R = 1029 × 480 = 493920Nmm Năng suất yêu cầu 180chai/phút Số chai trên một vòng của máy. | Chương 15 TÍNH CONG SUAT Sơ BỘ CHO ĐỘNG Cơ Công suất cho bộ phận rửa Trọng lực tác dụng lên ổ đỡ bộ phận quay cua cụm rửa P m X g X 10 3430 N k lá hê sổ ma sát giữa ọ vá chi tiết quay k trang 235 tai liêu 13 Lực ma sat phưỡng phap tuyến Fms P X k 343O X 1029N Mổmen ma sat Mms Fms X R R 50 ban kính ọ bi Mms Fms X R 1029 X 480 493920Nmm Nang suất yêu cau 180chai phut Sổ chai trên một vọng cua may la 40 tốc độ ban quay can thiết n 1400 vổng phut s Cổng suất can thiết đê cung cấp chọ cum rửa chai M X0_ M X 2 n 493920 X 2 x x P -- ---- ----------- 0 331 W 106 106 106 Đê bu trừ chọ cac ma sat khac như ma sat tai mặt chia nưỡc va vọng dan hưỡng banh mỡ tay kêp ta thêm hê sổ k Cổng suat can thiết Pct P X k X n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Trị so hiệu suât của các loai bộ truyen va ộ Tên gọi Hiêu suất r của bọ truyền họặc ọ Được che kín Đe hô Bổ truyện bấnh rấng tru rbr - - Bổ truyện bấnh rấng cổn r - - Bổ truyện xích rx - - Bổ truyện đai rd - Bổ truyện đai rấng lLr Bổ truyện bấnh ma sất - - Bổ truyện trục vít r Tự ham Khổng tự ham - - Z1 1 - z2 2 - z3 4 - Mổt cặp ổ lan rol - Khớp cac đang rk Mổt cạp ổ trướt - Động cớ Bổ truyện đai Khớp Cac-đang Truc vít-bánh vít Banh rang Sơ đồ truyền động cho máy rửa Hiệu suất tổng nt r X rk X rol 2 X rbr X r X X X X nt Công suất can thiết cua động cơ cho may rửa P 03495 P P 0-3495 qt created with download the free trial online at .