TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm - Gs.Ts.Trần Thế Tục phần 7

Chủng loại Ấn Độ không chịu được điều kiện quá ẩm ướt, có chồi non màu đỏ, dễ bị nấm mốc sương, quả đơn phôi có màu sáng và hình dạng bình thường. Chủng loại Đông Nam Á chịu được điều kiện quá ẩm ướt, có chồi màu lục nhạt hay đỏ và kháng nấm mốc sương. Quả của chúng là đa phôi có màu lục nhạt và dài hình quả thận | Để nâng cao tỷ lê nảy mầm của hạt phấn chúng tôi đã thêm vào môi trường nuôi cấy một lượng nhỏ axit boric 0 01 trong điều kiện nhiệt độ 20 - 25 c độ ẩm bão hoà và nồng độ đường saccaroza là 25 27 29 và 32 . Kết quả cho thấy có thêm axit boric tỷ lê nảy mầm của hạt phấn đã tăng thêm được từ 4 97 - 6 30 . Tỷ lê đó vẫn còn là thấp. Thêm tiếp vào môi trường nuôị cấy chất kích thích sinh trưởng NAA Naphtyl axêtic axit với các nồng độ khác nhau từ 1 3 5 7 pmm và đối chứng không có NAA trên nền của môi trường 27 saccaroza 1 thạch 0 01 axit boric - H3BO3 . Kết quậ chò thấy với công thức thêm 5 ppm NAA vào môi trường trên hạt phấn của hổng xiêm Xuân Đỉnh nảy mầm đạt 48 42 còn hồng xiêm Thanh Hà đạt cao hon đến 52 60 . Hạt phấn nảy mầm tãng lên so với trước từ 3 19 - 3 91 . d Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự nảy mầm của phấn hoa hồng xiêm Thí nghiêm vổi 2 giống hồng xiêm Xuân Đỉnh và Thanh Hà trong phòng thí nghiệm có điều chỉnh nhiệt độ ờ các mức 5 15 25 và 35 c cho thấy phấh hoa hồng xiêm nẩy mầm tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ 25 c tỷ lệ nảy mầm đạt 44 44 giống Thanh Hà và 40 giống Xuân Đỉnh ở nhiệt độ 5 c phấh hoa hổng xiêm không nảy mầm ở 15 c tỷ lê nảy mầm chỉ đạt 10 08 - 12 31 ở 35 c tỷ lê này đại16 37 - 19 39 . 83 Qua thí nghiệm chứng tỏ nhiệt độ thấp và nhiệt độ quá cao là những yếu tô hạn chế rất nhiều đối với sự nảy mầm của phấn hoa do đó ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn thụ tinh kết quả đưa đêh tỷ lệ đậu quả thấp do đó nàng suất kém. e Xác định khả năng thụ phấn thụ tinh của hồng xiêm ị Để xác định cây hồng xiêm là cây tự thụ phấn hay cây giao phãh chúng tôi tiến hành khử đực cho hoa bao cách ly hoa rổi thụ phấn nhân tạo vối các công thức khác nhau sau đó theo dõi khả năng đậu quả ở từng công thức. Dưới Ị đây là kết quả cụ thể Tỷ lệ đậu quả khi thụ phấn nhân tạo Hình thức thụ phấn Tổng số hoa Tổng số quả đậu Tỷ lê đậu quả Tự thụ phấn 30 3 10 00 Thụ phấn khác hoa cùng cây 34 9 26 47 Thụ phấn khác cây cùng giống 31 .8 25 81 Thụ phấn hoa khác giống 31 6 19 35 Cách ly

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.