TAILIEUCHUNG - Theo dõi vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SEL-351

Rơ le SEL-351 cung cấp chức năng bảo vệ quá dòng với các đặc tính tác động thời gian độc lập và phụ thuộc | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÒNG TY TRÚYÊN TẢI ĐIẺN 1 QUY TRÌNH THEO DÔI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ QUẨ DÒNG SEL-351 ỉn lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đẻc Công ty Nguyễn Lê Thăng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP đoàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ĐIỆN Lực VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỘNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 ----- ---------- Số a 55 QĐ-TTĐ1-KTTR Hà Nội ngàyX thảng 11 năm 2007 GIÁM Đổc CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồng Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui trình vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SEL-351 Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 I. GIỚI THIỆU Rơ LE Rơ le SEL 351 cung cấp chức năng bảo vệ quá dòng với các đặc tính tác động thời gian độc lập và phụ thuộc. Rơ le SEL 351 có 4 nhóm chỉnh định. Rơ le SEL 351 có thể khai thác được các chức năng khác nhau cho bảo vệ điều khiển kết nối máy tính. II. CÁC CHỨC NẤNG 1. Bảo vệ qúa dòng pha pha - pha đậc tính thời gian độc lập hay phụ thuộc. Có 4 cấp thời gian cho đặc tính độc lập đối với đặc tính phụ thuộc có nhiều đặc tính cố độ dốc khác nhau dốc thường dốc cực dốc. 2. Đảo vệ qúa dòng pha - đất đặc tính thời gian độc lập hay phụ thuộc. Có 4 cấp thời gian cho đặc tính độc lập đối với đặc tính phụ thuộc có nhiều đặc tính cố độ dốc khác nhau dốc thường dốc cực dốc. 3. Bảo vệ điện áp pha điện áp pha - pha với 2 cấp thời gian. 4. Bảo vệ tần số bảo vệ quá tần kém tần. 5. Bảo vệ mất áp. 6. Bảo vệ chống đóng vào điểm sự co SOTF . 7. Xác định hướng sự cố. 8. Tự

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN