TAILIEUCHUNG - Nghị quyết đại hội chi đoàn

Nghị quyết đại hội chi đoàn | ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LIÊN CHI ĐOÀN . CHI ĐOÀN *** Hải Phòng, ngày tháng năm 2009 NGHỊ QUYẾT Đại hội Chi đoàn Nhiệm kỳ 2009 – 2010 Hôm nay, ngày .tháng .năm 2009, Chi đoàn . tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2009 – 2010. Đại hội được vinh dự đón tiếp: - Đồng chí .(đại diện Đoàn cấp trên). - Đồng chí (đại diện cấp uỷ, Ban chủ nhiệm) - Đồng chí Và đoàn viên của Chi đoàn Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban chấp hành Chi đoàn ., nhiệm kỳ 2008 – 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2010. Đại hội cũng đã nghe các báo cáo tham luận của các đại biểu dự Đại hội góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới. Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Ban chi uỷ. Đại hội Chi đoàn , nhiệm kỳ 2009 – 2010 thống nhất: 1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2008 – 2009 và phương hướng nhiệm kỳ 2009 – 2010. 2. Tiếp thu lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của: - Đồng chí .(đại diện Đoàn cấp trên). - Đồng chí (đại diện cấp uỷ, BCN) Đại hội trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn viên để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác và tổ chức chỉ đạo thực hiện. 3. Đại hội thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cụ thể như sau: 4. Đại hội bầu ra đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Chi đoàn , nhiệm kỳ 2009 – 2010. 5. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN THƯ KÝ H­íng dÉn §¹i héi Chi ®oµn nhiÖm kú 2009 - 2010

TỪ KHÓA LIÊN QUAN