TAILIEUCHUNG - Bugs and Birds in Origami

Đây là cuốn sách dạy bạn xếp hình. Tuy nội dung là tiếng Anh nhưng nó có hình ảnh minh hoạ rất rõ ràng. Bạn có thể xếp những chú công, bồ nông, cò, các loại bọ. thực hành. | Contents Symbols 8 Practice Bird Heads 9 Basic Folds 118 Simple Intermediate Complex Very Complex Goose with Wings Outstretched page 47 Pigeon page 50 Hummingbird page 53 page 54 Scavenger Beetle page 77 page 79 Spider page 85 page 72 page 91 Long-Horned Beetle page 97 Ê5 Earwig page 103 Butterfly page 110 Contents

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG