TAILIEUCHUNG - Lập trình cho hệ vi xử lý

Khi một bài toán thực tế được đua ra, ta phải tìm hiểu cạnh kẽ các yêu cầu do bài toán đặt ra | How to programming a microprocessor-based system TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH CHO HỆ VI XỬ LÝ phần I Khi một bài toán thực tế được đưa ra ta cần phải tìm hiểu cặn kẽ các yêu cầu do bài toán đặt ra và thực hiện giải quyết theo các bước sau - Bước 1 Định hướng giải quyết. - Bước 2 Lựa chọn phương án thiết kế phần cứng. - Bước 3 Lập lưu đồ thuật toán cho thiết kế phần mềm. - Bước 4 Thể hiện lưu đồ thuật toán bằng các lệnh cụ thể. Các bước 1 và 2 đã được trình bày trong các tài liệu hướng dẫn thiết kế các mạch thí nghiệm ở đây chỉ chú trọng vào giải quyết các bước 3 và 4. Trong giai đoạn thiết kế phần mềm bước 3 không chỉ là bước tiên phong mà còn là bước có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công và chất lượng của sản phẩm. Bước 4 chỉ là bước hoàn thiện cuối cùng của việc giải quyết một bài toán. I. Cách xây dựng một lưu đồ thuật toán Trước hết nói về lưu đồ thuật toán như đã đề cập đến trong phần các kiến thức căn bản trong Kỹ thuật Vi xử lý lưu đồ thuật toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong thiết kế phần mềm. về cơ bản một lưu đồ thuật toán có thể được xây dựng bằng các biểu tượng sau đây 1. Biểu tượng 1 Đây là biểu tượng dùng để chỉ sự bắt đầu hay kết thúc một nhiệm vụ hay một chương trình. Biểu tượng này chỉ có một đầu vào hoặc một đầu ra. 2. Biểu tượng 2 Đây là biểu tượng dùng đề diễn đạt sự thực hiện một thao tác nào đó. Biểu tượng này có một đầu vào và một đầu ra. 3. Biểu tượng 3 Written by Kien NX MicroStudy Group How to programming a microprocessor-based system Đây là biểu tượng dùng để diễn đạt sự lựa chọn một trong hai phương án đúng hoặc sai đối với điều kiện hay tình huống được nêu ra trong đó. Biểu tượng này chỉ có một đầu vào nhưng lại có hai đầu ra. Lưu ý là phải đặc biệt tuân thủ số lượng các đầu vào ra đối với mỗi loại biểu tượng. Để làm rõ hơn cách xây dựng một lưu đồ cụ thể MicroStudy sẽ đưa ra một bài toán mẫu đơn giản trên cơ sở phần mạch phần cứng thí nghiệm và lưu đồ mẫu để giải quyết bài toán đó. Bài toán đặt ra nhấp nháy 8 LED đơn nối .