TAILIEUCHUNG - Tài liệu Xây dựng và áp dụng ISO 9001

Tài liệu tham khảo "Xây dựng và áp dụng ISO 9001" giới thiệu khái quát về tiêu chuẩn ISO, cách tiếp cận theo quá trình, mối quan hệ với ISO 9004, sự tương thích với các hệ thống quản lý khác, hệ thống quản lý chất lượng,. để nắm chi tiết hơn. | XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ISO 9001 ISO tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế là một liên minh các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới các cơ quan thành viên của ISO . Công việc chuẩn bị Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua uỷ ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thành lập ra một uỷ ban kỹ thuật có quyền đại diện cho uỷ ban này. Các tổ chức quốc tế chính phủ và phi chính phủ trong mối liên hệ với tổ chức ISO cũng tham gia vào công việc này. Tổ chức ISO kết hợp chặt chẽ với Tổ chức kỹ thuật điện tử Quốc tế Uỷ ban về các vấn đề tiêu chuẩn hoá kỹ thuật điện tử IEC . Các tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng theo các quy tắc nêu trong hướng dẫn của ISO IEC. Bản thảo tiêu chuẩn quốc tế sau khi được Uỷ ban kỹ thuật chấp nhận sẽ được chuyển đến mọi thành viên để trưng cầu ý kiến. Việaac xuất bản một tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi phải có sự thông qua của ít nhất 75 thành viên của tổ chức. Cần chú ý đến khả năng là một nhân tố của tiêu chuẩn quốc tế này có thể là đối tượng điều chỉnh của Luật sáng chế. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 được Uỷ ban kỹ thuật ISO TC 176 chuẩn bị về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng Tiểu ban SC 2 về hệ thống chất lượng. Phiên bản thứ 3 này của ISO 9001 sẽ loại bỏ và thay thế phiên bản thứ 2 ISO 9001 1994 cùng với ISO 9002 1994 và ISO 9003 1994. Nó đóng góp thêm những cải tiến kỹ thuật của tài liệu này. Những tổ chức đã có chứng chỉ ISO 9002 và ISO 9003 1994 trước đây có thể sử dụng tiêu chuẩn quốc tế này bằng việc loại ra một số yêu cầu theo mục . Tên ISO 9001 được giữ lại trong phiên bản này và không bao gồm thuật ngữ đảm bảo chất lượng . Điều này phản ánh một thực tế là các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng nêu trong phiên bản mới này của ISO 9001 cộng với việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng nhằm mục đích làm tăng sự thoả mãn của khách hàng. 1. Giới thiệu 1. 1. Khái quát Việc chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng phải là một quyết định chiến lược của tổ chức. Việc thiết kế và áp dụng hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.