TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 2

Trong gia công cơ khí các dạng phôi có thể là: phôi đúc, rèn, dập, cán. Xác định loại và phương pháp chế tạo phôi phải nhằm mục đích bảo đảm hiệu quả kinh tế – kỹ thuật chung của quy trình chế tạo chi tiết, đồng thời tổng phí tổn chế tạo chi tiết kể từ công đoạn chế tạo phôi cho tới công đoạn gia công chi tiết phải thấp nhất. Khi xác định loại phôi và phương pháp chế tạo phôi cho chi tiết ta cần phải quan tâm đến đặc điểm về kết cấu và yêu. | Chương 2 CHON PHOI VA PHƯƠNG PHAP CHE TAO PHOI Dang phôi Trong gia công cơ khí các dạng phôi co the là phôi đúc ren dáp cán. Xác định loại vá phương pháp chế tạo phôi phái nhám múc đích báo đám hiệú quá kinh te - kỹ thúát chúng cúá quy trình chế táo chi tiết đong thơi tong phí ton chế táo chi tiết kệ từ cong đoán chế táo phoi cho tơi cong đoán giá cong chi tiết phái thấp nhất. Khi xác định loái phoi vá phương pháp chế táo phoi cho chi tiết tá cán phái qúán tám đến đác điếm vệ kết cáu vá yệú cáú chịú tái khi lám viẹc cúá chi tiết hình dáng kích thươc vát liếú chức náng điếú kiến lám viẹc. Sán lương háng nám cúá chi tiết Điềú kiến sán xúất thực tế xết vế mát kỹ thúát vá to chức sán xúất khá náng vế tráng thiết bị trình đo kỹ thúát chế táo phoi. nitro professional download the free trial online at professional Mặc khác khi xác định phương án tạo phôi cho chi tiết ta cần quan tám đến đặc tính của các loại phôi vá lương dư giá công ứng vơi từng lôái phôi. Sáủ đáy lá môt vái nết về đác tính quán trọng củá các lôái phôi thương đươc sử dung Phôi đủc Khá náng táô hình vá đô chính xác củá phương pháp đủc phu thủôc váô cách chế táô khủôn cô thề đủc đươc chi tiết cô hình dáng từ đơn gián đốn phức táp chi tiết củá tá cô hình dáng khá phức táp . Phương pháp đủc vơi cách lám khuôn thềô máu gô hôác dương đơn gián chô đô chính xác củá phôi đủc thấp. Phương pháp đủc áp lực trông khuôn kim lôái chô đô chính xác vát đủc cáô. Phương pháp đủc trông khuôn cát lám khuôn thủ công cô phám vi ứng dung rông không bị hán chề bơi kích thươc vá khôi lương vát đủc phí tôn chề táô phôi tháp tuy nhiền náng suát không cáô. Phương pháp đủc áp lực trông khuôn kim lôái cô phám vi ứng dung hềp hơn dô bị hán chề về kích thươc vá khôi lương vát đủc phí tổn chề táô khuôn cáô vá giá thánh chề táô phôi cáô tuy nhiền phương pháp náy lái cô náng suát cáô thích hơp chô sán suát háng lôát vừá. nitro professional download the free trial online at professional Phôi rèn Phôi tự dô và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN