TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 5

Gía trị kỳ vọng toán độ mòn tổng hợp (mm) của xylanh động cơ các loại máy dầu diezel D9E, D21E,D13E và D18E ở các cấp sửa chữa | Bảng . Giá tri kỳ vọng toán độ mòn tổng hợp mm của xilanh động cơ các loại đẩu máy diezel D9E D12E D13E và D18E ở các cấp sửa chữa D9E SG Cấp ky km D12E Cấp RS2 4 HN km D12E ĐN Cấp RS2 2 km D13E SG Cấp ky km D18E Vinh Cấp RK2 km ĐCT ĐCD đCt ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT VT2 ĐCD VT5 VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 0 1968 0 1692 0 1612 0 1475 0 1613 0 1391 0 0455 0 0417 0 0976 0 0723 0 0632 0 0401 0 1490 0 1120 0 0967 0 0759 0 1294 0 1103 0 0878 0 0708 0 1824 0 1554 0 1505 0 0417 0 0850 0 0516 0 1299 0 0850 0 1198 0 0804 0 1678 0 0886 0 0683 0 1099 0 1006 Bảng 2. 4. Giá tri cường độ hao mòn tổng hợp mm 105 km của xilanh các loại động cơ đẩu máy diezel D9E D12E D13E và D18E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam D9E SG D12E HN D12E ĐN D13E SG D18E Vinh ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 0 0984 0 0846 0 0806 0 0738 0 0403 0 0348 0 0114 0 0104 0 0244 0 0181 0 0158 0 0100 0 0744 0 0560 0 0485 0 0380 0 0259 0 0221 0 0176 0 0142 0 0911 0 0776 0 0376 0 0 104 0 0212 0 0 129 0 0646 0 0425 0 0234 0 0161 0 0839 0 0222 0 0 171 0 0550 0 0201 Tỷ lệ cường độ hao mòn Tỷ lệ cường độ hao mòn Tỷ lệ cường độ hao mòn Tỷ lệ cường độ hao mòn Tỷ lệ cường độ hao mòn ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 1 16 1 09 1 158 1 096 1 348 1 58 1 3285 1 176 1 172 1 239 ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD ĐCT ĐCD 1 17 3 62 1 64 1 52 1 45 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN