TAILIEUCHUNG - Bảo vệ và an toàn hệ thống 1

An toàn và bảo vệ hệ thống là chức năng khoông thể thiếu của các hệ điều hành hiện đại. Trong bài học này, chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm về tổ chức an toàn hệ thống, cũng như các cơ chế bảo vệ hỗ trợ việc triển khai các chiến lược này. | BÀI 13 BẢO VỆ VÀ AN TOÀN HỆ THỐNG Nguồn An toàn và bảo vệ hệ thống là chức năng khoông thể thiếu của các hệ điều hành hiện đại. Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm về tổ chức an toàn hệ thống cũng như các cơ chế bảo vệ hỗ trợ việc triển khai các chiến lược này. I. MụC TIÊU BảO Vệ Hệ THỐNG PROTECTION Mục tiêu của việc bảo vệ hệ thống là ZBảo vệ chống lỗi của tiến trình khi có nhiều tiến trình cùng hoạt động lỗi của một tiến trình j phải được ngăn chặn không cho lan truyền trên hệ thống làm ảnh hưởng đến các tiến trình khác. Đặc biệt qua việc phát hiện các lỗi tiềm ẩn trong các thành phần của hệ thống có thể tăng cường độ tin cậy hệ thống reliability . AChống sự truy xuất bất hợp lệ Bảo đảm các bộ phận tiến trình sử dụng tài nguyên theo một cách thức hợp lệ được qui định cho nó trong việc khai thác các tài nguyên này . Vai trò của bộ phận bảo vệ trong hệ thống là cung cấp một cơ chế để áp dụng các chiến lược quản trị việc sử dụng tài nguyên . Cần phân biệt khái niệm cơ chế và chiến lược Cơ chế . xác định làm thế nào để thực hiện việc bảo vệ có thể có các cơ chế phần mềm hoặc cơ chế phần cứng. -IChiến lược quyết định việc bảo vệ được áp dụng như thế nào những đối tượng nào trong hệ thống cần được bảo vệ và các thao tác thích hợp trên các đối tượng này Để hệ thống có tính tương thích cao cần phân tách các cơ chế và chiến lược được sử dụng trong hệ thống. Các chiến lược sử dụng tài nguyên là khác nhau tùy theo ứng dụng và thường dễ thay đổi . Thông thường các chiến lược được lập trình viên vận dụng vào ứng dụng của mình để chống lỗi truy xuất bất hợp lệ đến các tài nguyên trong khi đó hệ thống cung cấp các cơ chế giúp người sử dụng có thể thực hiện được chiến lược bảo vệ của mình. II. MlềN BảO Vệ DOMAIN OF PROTECTION . Khái niệm Một hệ thống máy tính được xem như một tập các đối tượng objects . Một đối tượng có thể là một bộ phận phần cứng CPU bộ nhớ ổ đĩa. hay một thực thể phần mềm tập tin chương trình semaphore. . Mỗi đối tượng có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN