TAILIEUCHUNG - Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Gọi chung là thương binh)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - UBND huyện, thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Đối tượng. | Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thương binh người hưởng chính sách như thương binh Gọi chung là thương binh . Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - UBND huyện thành phố. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đối tượng nộp hồ sơ tại UBND xã phường thị trấn nơi cư trú. UBND xã phường thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ 2. Bước 2 . . . . . .A chuyến đến Phòng Lao động - TBXH huyện thành phố. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiếm tra lập danh sách 3. Bước 3 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp 4. Bước 4 hàng tháng chuyến Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận bị thương 2. Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa. 3. Danh sách và văn bản đề nghị của UBND xã phường thị trấn. Số bộ hồ sơ 4 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN