TAILIEUCHUNG - Hoạt hình cây viết

Trong khung hinh Top tạo hai đối tượng bằng Line | Hoạt hình cây viết Nguồn Top Trong khung nhìn Top lạo hai đối tượng bằng Line len mặc nhiên là lineOl cho hình Shape chừ H và line02 cho hình Shape chừ T Trong khung nhìn Perpeclive tạo mội Cylinder vời Radius nhỏ và Height Segments giá trị cho cao nhiều vì nó sẽ dãn ra theo dường Path. Đặt lên nó kì CHƯ_ H nhấn Shift di chuyển nó sang trái để copy them mộ I Cylinder nữa và dặl lên là CHƯ-T WORLD-SPACE MODIFIE Camera Map WSM Displace Mesh WSM Maps cal er WSM PatchDeform WSM Chọn CHU. H trong bảng modify hộp Modifier List xổ xuống chọn Path De form trong nhóm WORLD-SPACE .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN