TAILIEUCHUNG - Cơ bản về lập trình C_ Phần 3

Hàm dùng để chứa các chỉ thị có thể thực hiện được vào chương trình ngắn C có hai kiểu cấu trúc hàm : | Cơ bản về lập trình C _ Phần 3 Nguồn Ở trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc hàm trong C Mảng trong C và bộ tiền xử lý trong C Cấu trúc hàm trong C Hàm dùng để chứa các chỉ thị có thể thực hiện được vào chương trình ngắn C có hai kiểu cấu trúc hàm Hàm trả lại giá trị Cấu trúc kieugiatritralaiham tên hàm Biên truyền vào hàm Các câu lện xử lý ở đây Trong hàm này thường được sử dụng lệnh return để truyền 1 giá trị ra ngoài hàm. Tất cả các hàm trừ void đều được xử dụng bằng lệnh return ví dụ unsigned char biendt unsigned char x unsigned char y x x y reture x Hàm không trả lại giá trị Cấu trúc void ten_ham Các câu lệnh thực hiện ở đây kiểu giá trị hàm này cũng dễ hiểu hơn cái này là đặc trưng cho C. Ví dụ void biendt Khai bao ham mang ten biendt unsigned char x y x y Ngoài ra trong C nó còn có 1 hàm ngắt phần này tương đối khó hiểu nên các pác tìm hiểu thêm Mảng trong C Mảng là được dùng để lưu các nhóm dữ liệu giống nhau. Khuôn dạng mảng 1 chiều cấu trúc kiểu tên số phần tử Trong đó Kiểu là kiểu dữ liệu trong C như int char tên là tên biến số phần tử là một số nguyên chỉ giá trị lớn nhất của mảng. Ví dụ int biendt 3 0 1 2 mảng này gồm 3 phần tử có độ dài là 3 Ngoài ra nó còn mảng nhiều chiều thường được sử dụng mảng 2 chiều và 3 chiều cấu trúc kiểu tên số pt1 số pt2 . ví dụ unsigned char biendt 20 30 Bộ tiền xử lý. Ngoài kiểu khai báo thư viện trong C thì nó còn câu lệnh define. Câu lệnh này cho phép người lập trình định nghĩa trực tiếp các biến hơn thế nữa nó còn cho phép định nghĩa một maco hay thay thế đơn giản. Ví dụ define biendt 100 ở trên ta nhận thấy rằng biến biendt được gắn bằng 1 giá trị là 100. Kết thúc phần này

TỪ KHÓA LIÊN QUAN