TAILIEUCHUNG - Giáo trình môn học: Vận hành hệ thống điện_Chương 6

Nội dung chương 6 trình bày về: Chất lượng điện năng và vấn đề điều chỉnh tần số, điện áp trong hệ thống điện. | Môn học Ván hành Hệ thống điện Chương 6 CHẤT LUỌNG ĐIỆN NÀNG VA VẤN ĐỀ ĐIỀU CHÍNH TẦN SỔ ĐIỆN AP trong hệ thống điện . CÁC YÊU CẦU ĐỔI VỚI SAN XUẦT điện NẨNG Hệ thong điện lực bao gồm các nhà may điện đưòng dây tải điện trạm biến àp và các hồ tiếu thu điện kết hợp vổi nhau thành mồt hệ thồng chung đế sàn xuât truyện tài và phân phồi điện năng đện càc hồ tiệu thu mồt càh liện tuc và kinh tệ nhât hệ thồng năng lượng màng điện . Khàc hăn vỢi nhưng ngành cồng nghiệp khàc sàn xuât điện năng cO nhưng đăc điệ m chu yệu sàu 1. Đăc đ iệ m quàn trong nhât là việc sàn xuât truyện tài phân phồi và sự dung điện năng bào giỢ cung tiện hành cung mồt luc. Nghĩà là ợ moi thỢi điệ m phài cO sự cân băng chính xàc giựà điện năng sàn xuât rà và điện năng tiệu thu cồng vỢi tồn thât trện lưỢi truyện tài và phân phồi. Nệu sư cân băng trện khồng đàm bào thì càc chỉ tiệu chât lưỢng điện năng chu yệu là tần sồ và điện àp trong hệ thồng sẽ lệch rà khoi phàm vi cho phép. 2. Đăc điệ m thư hài là càc quà trình quà đồ trong hệ thồng điện diễn rà rât nhành cho nện phài sư dung càc ky thuât tư đồng đệ điệu khiện càc quà trình này chư không thệ thào tàc băng tày. 3. Đăc điệ m thư bà là điện năng co liện quàn chăt chẽ vỢi tât cà càcngành kinh tệ quồc dân và moi hoàt đồng cuà con ngưỢi. Cho nện đoi hoi đồ tin cây cung câp điện phài rât cào vì moi sư cồ trong hệ thồng dân đện thiệu hut cồng suât sẽ ành hưỢng đện nện kinh tệ quồc dân. Do nhưng đăc điệ m trện nện đồi vỢi sàn xuât điện năng co nhưng yệu câu cỢ bàn sàu 1. Phài đàm bào đồ tin cây cung câp điện liện tục cho càc hồ tiệu thu theo tính chât tưng loài hồ trện tiệu thu cu thệ loài I loài II loài III . 2. Đàm bào chât lưỢng điện năng cu thệ là điện àp tài càc nut trong lưỢi và tân sồ chung cuà hệ thồng khồng đưỢc lệch rà khoi phàm vi cho phép. 3. Đàm bào già thành sàn xuât điện năng rẽ nhât phu thuồc vào khâu thiệt kệ và vân hành hệ thồng điện . Đệ thưc hiện tồt càc yệu câu trện ngưỢi tà phài xây dưng nhưng hệ thồng điện lỢn liện kệt nhiệu nhà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN