TAILIEUCHUNG - Giáo trình môn học: Vận hành hệ thống điện_Chương 1

Nội dung chương 1 trình bày về: Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng. | Môn học Vận hanh Hệ thống điện Chương 1 CÁC PHUONG PHÁP Dự BAO PHU TẢI DIỆN NÀNG . KHAI NIỆM CHUNG Dự bao phu tai điện năng là một vẩn đề quan trọng trong công tác thiết kế qui hoạch hệ thông điện. Muc đích cua dự bào điện năng trong tựơng lai dựa vào các quan sát trong qua khự phục vu cho công tac qui hoach nguôn lựơi trong hệ thông điện phục vu cho công tac điệu đô hệ thông co kệ hoach chuẩn bị săn sang đap ựng phu tải Dự bao la môt khoa hoc con non tre trong đo nhiệu vẩn đệ chựa hình thanh tron ven. Đôi tựơng nghiện cựu của khoa hoc nay la cac phựơng phap dự bao va pham vi ựng dung la cac hiện tựơng xa hôi kinh tệ ky thuẩt v . v . . . Dự bao la môt khoa hoc quan trong nhăm muc đích nghiện cựu nhựng phựơng phap luẩn khoa hoc lam cơ sơ cho việc đệ xuẩt cac dự bao cu thệ7 cung nhự việc đanh gia mực đô tin cẩy mực đô chính xac cua cac phựơng phap dự bao - nệu dự bao sai lệch qua nhiệu vệ kha năng cung cẩp va nhu cẩu năng lựơng sẽ dẩn đện háu qua không tôt cho nện kinh tệ. Nệu dự bao qua thựa vệ nguôn sẽ phai huy đông nguôn qua lơn lam tăng vôn đẩu tự dẩn đện lang phí vôn đẩu tự va không khai thac hệt công suẩt thiệt bị ngựơc lai nệu dự bao thiệu công suẩt nguôn sẽ dẩn đện cung cẩp điện không đu cho nhu cẩu cua phu tai giam đô tin cẩy cung cẩp điện gẩy thiệt hai cho nện kinh tệ quôc dẩn. Phân loại dự bao Theo thơi gian dự bao tẩm dự bao ta phẩn ra cac loai dự bao sau - Dự bao ngăn han tẩm ngăn Thơi gian tự 1 đện 2 năm - Dự bao hang vựa tẩm trung Thơi gian tự 3 đện 10 năm - Dự bao dai han tẩm xa Thơi gian tự 15 đện 20 năm co tính chẩt chiện lựơc Ngoai ra con co dự bao điệu đô vơi thơi gian dự bao theo giơ trong ngay tuẩn . . . đệ7 phuc vu cho côntg tac điệu đô hệ thông. Sai sô cho phep đôi vơi tựng loai dự bao nhự sau - Dự bao tẩm ngăn va tẩm trung Tự 5 - 10 - Đôi vơi dự bao dai han 5 - 15 thẩm chí đện 20 - Con dự bao điệu đô thì cho phep 3 - 5 . . CÁC PHƯƠNG PHÁP dụ9 bao . Phương pháp tính hệ số vượt trước Phựơng phap nay cho biệt khuynh hựơng phat triện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN