TAILIEUCHUNG - Đề tuyển sinh lớp 10 môn Hóa (2002-2003)

Đề thi tham khảo của trường phổ thông năng khiếu, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm bài là 150 phút. | Đại Học Quốc Gia Thành Phó Ho Chí Minh Trường Phố Thống Nàng Khiếu ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 - Năm học 2002 - 2003 Món HOA HỌC 150 phút Cău 1 Mốt hờp kim X gốm kim loại M cố làn 3 tạp chất A B D vời A là phi kim B và D là kim lốại. Khi chố X vàố dung dịch HCl dư thì chỉ cố M và B tàn chố rà dung dịch E cố màu xành nhàt. Thếm NàOH dư vàố dung dịch E thu đườc kết tủà màu xành nhàt hốà nàu ngốài khống khí và dung dịch F . Lài thếm tư từ dung dịch HCl vàố dung dịch F luc đàu thấy cố kết tuà tràng đuc kết tuà này tàn khi thếm dư dung dịch HCl. Khi chố X vàố HNO3 đàc nống dư thì X phàn ưng hốàn toàn tàố thành dung dịch G màu xành và hốn hờp 3 khí I J K . Chố hốn hờp 3 khí này quà dung dịch Cà OH 2 dư thì I J bị giữ lài và tàố thành kết tuà tràng L . Khí K cốn lài gàn như trờ ờ nhiệt đố thường. Xàc định càc chất M A B D I J K L và viết tất cà càc phường trình phàn ưng biếu diễn càc phàn ưng đà mố tà ờ trên. Biết ràng M B D và A là càc kim lốài và phi kim thống dung trống đố B là kim lốài nhẹ dàn nHẹt tốt dung làm ấm nấu nườc Xốống chàố . I là khí cố màu nàu J là khí khống màu khống mui. Cău 2 Mốt dung dịch A chưà H2SO4 và HCl ờ cung nống đố mốl. à Xàc định nống đố mốl cuà mối àxit biết ràng đế trung hốà 100ml dung dịch A càn 20ml dung dịch NàOH 10 cố khối lường riêng d 1 2gàm ml. b Làm 2 thí nghiệm vời hốn hờp X gốm Fế và Zn. Thí nghiệm 1 Chố m gàm X tàc dung vời 100ml dung dịch A thu đườc 672ml khí H2 đktc Thí nghiệm 2 Cung chố m gàm X tàc dung vời 200ml dung dịch A thu đườc 1120ml khí 112 đktc . Chưng tố ràng trống thí nghiệm 1 àxit hết và X chưà tàn hết cốn trống thí nghiệm 2 àxit dư và X tàn hết. Khối lường m cuà X dung trống càc thí nghiệm đố nàm giưà 2 giời hàn nàố c Chố m 3 07 gàm. Biết cà hài kim lốài đều tàn hết trống dung dịch àxit A dung dữ liếu càu b hày tính khối lường mối kim lốài trống 3 07 gàm X . Chố Zn 65 Fế 56 Nà 23 O 16 H 1 Cău 3 Hày biếu diện cống thức cấu tàố cuà càc đống phàn cuà C8H10 biết ràng càc đống phàn này đệu cố chưà nhàn bến ếm Cău 4 Trống .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN