TAILIEUCHUNG - Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Bài viết trình bày mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. | Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018 - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018 Vũ Thị Hồng Nhung1 Vũ Văn Thành1 Trần Thị Hồng Hạnh1 Tưởng Thị Huế1 Nguyễn Thị Thanh Huyền1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng chất lượng 57 17 78 điểm trạng thái tâm lý 51 49 cuộc sống và một số yếu tố liên quan đến 10 1 điểm và chức năng xã hội 55 92 chất lượng cuộc sống của người bệnh tăng 14 65 điểm . Kết luận Thực trạng chất lượng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa cuộc sống của người bệnh tăng huyết áp có khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương thang điểm trung bình thấp 47 65 13 95 pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp điểm. Có mối liên quan giữa tuổi trình độ học mô tả cắt ngang tiến hành trên 125 người vấn nghề nghiệp thời gian mắc bệnh hoàn bệnh được chẩn đoán xác định tăng huyết cảnh sống và chất lượng cuộc sống của người áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tăng huyết áp. Có mối liên quan giữa yếu tố tỉnh Nam Định trong thời gian từ tháng 1 đến trầm cảm và hỗ trợ xã hội với chất lượng cuộc tháng 4 năm 2018. Kết quả Tám lĩnh vực sống của người bệnh tăng huyết áp mức độ chất lượng cuộc sống phần lớn có điểm số trầm cảm càng thấp hoặc hỗ trợ xã hội càng thấp có 5 8 lĩnh vực có điểm số trung bình cao thì chất lượng cuộc sống càng cao. dưới 50 điểm chỉ có 3 lĩnh vực có điểm số Từ khóa Tăng huyết áp chất lượng trung bình trên 50 điểm gồm cảm nhận đau cuộc sống. FACTORS RELATED TO QUALITY OF LIFE OF OUT PATIENTS WITH HYPERTENSION IN NAM DINH GENERAL HOSPITAL IN 2018 ABSTRACT Objective To describe the actual quality 50 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN