TAILIEUCHUNG - Stability analysis for quantitative traits in sugarcane (Saccharum officinarum)

The experimental material comprising of seven varieties viz., Co 05009, CoH 05262, CoH 05265, CoLk 05201, CoPk 05191, CoJ64(s) and CoPant84211(s) were grown in randomized block design with three replications, in three environments at Agriculture Research Station Ummedganj, Kota North west zone, India during 2009 to 2011. Mean squares due to genotypes were highly significant for tillers population (ha), NMC (ooo ha), cane length (m), cane diameter (cm), single cane weight (kg), yield (t/ha), brix at 300 days, ccs (t/ha) and brix at 250 days. | Stability analysis for quantitative traits in sugarcane Saccharum officinarum

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.