TAILIEUCHUNG - Study on effect of carbonation on the properties of fruit juices

The effect of carbonation on finished product of fruit juice was estimated. The effect of temperature on solubility of CO2 shows that gas had more solubility at low temperatures and the solubility decrease with increase in temperature, where the effect of pressure on the dissolubility of CO2, as increase in concentration of gas in liquid with increase in pressure as more amount of NaOH is being used in titration with increase in pressure. | Study on effect of carbonation on the properties of fruit juices

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.