TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản tị kinh doanh: Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận án xác định, đo lường mức độ tác động và đưa ra hàm ý quản trị về mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên đến thương hiệu trường đại học. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản tị kinh doanh Mối quan hệ giữa năng lực kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐỖ THUẬN HẢI MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ NGÀNH 9340101 Đồng Nai năm 2020 Công trình được hoàn thành tại Trường đại học Lạc Hồng Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Diệp Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng cấp trường chấm luận án cấp Trường họp tại . . vào hồi .giờ ngày .tháng năm . Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện - Thư viện Trường đại học Lạc Hồng - Thư viện Quốc gia DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Tạp chí quốc tế 1. Do Thuan Hai 2019 Factors Affecting Scientific Research Results by Teachers of Universities Ho Chi Minh City Vietnam. International Journal of Science and Research IJSR Volume 8 Issue 10 October 2019. 2. Do Thuan Hai 2019 Relationship between lecturer competence university brand and results of science reseach of Vietnamese universities. International Journal of Science and Research IJSR Volume 8 Issue 12 December 2019. 3. Do Thuan Hai 2019 Relationship Between Capacity And Results Of Scientific Research In The Scene Of University Education In Vietnam Today Đã đóng phí phản biện đang chờ kết quả 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Lý do chọn đề tài Trường đại học là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Mỗi một trường đại học đều thực hiện chức năng nhiệm vụ chính yếu đó là đào tạo và nghiên cứu khoa học và từ đó để tạo uy tín xây dựng và phát triển thương hiệu cho nhà trường Trần Tiến Khoa 2013 . Thực tiễn và lý luận chỉ ra rằng NCKH và giảng dạy có mối quan hệ hữu cơ với nhau gắn kết chặt chẽ với nhau và hỗ trợ cho nhau Gonobolan Anna 1987

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.