TAILIEUCHUNG - Summary of Doctoral thesis in Economics: Job creation support policy for Vietnamese workers working overseas when repatriate

The dissertation researches a number of fundamental theoretical issues for job creation support policies for workers working overseas when repatriate; studies the deployment state of job creation support policies for Vietnamese workers working overseas when repatriate; assesses the impact of job creation support policies for Vietnamese workers working overseas when repatriate; Proposes recommendations and solutions to improve the job creation support policies for Vietnamese workers working overseas when repatriate. | Summary of Doctoral thesis in Economics Job creation support policy for Vietnamese workers working overseas when repatriate

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.