TAILIEUCHUNG - VĂN BẢN VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Tài liệu tham khảo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 5 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 | LUẬT DOANH nghi Ệ P C Ủ A QU Ố C H ỘI N ƯỚ C C Ộ NG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGH Ĩ A VIỆ T NAM S Ố 60 2005 QH1Ì NGÀY 29 THÁNG 11 N Ă M 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về doanh nghiệp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sau đây gọi chung là doanh nghiệp quy định về nhóm công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 2. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp. Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp điều ước quốc tế và các luật có liên quan 1. Việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy định của Luật đó. 3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng có tài sản có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT