TAILIEUCHUNG - Quyết định 2450/2019/QD-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 2450/2019/QD-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. | Quyết định 2450/2019/QD-UBND tỉnh Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2450/QĐ­UBND Bắc Kạn, ngày 06 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN CHUẨN BỊ NGUỒN HÀNG, DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ BIỆN PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU PHỤC VỤ CUỐI NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số: 12/CT­BCT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn 1219/SCT­QLTM ngày 04 tháng 12 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các thương nhân phân phối hàng hóa và Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải PHƯƠNG ÁN CHUẨN BỊ NGUỒN HÀNG, DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ BIỆN PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU PHỤC VỤ CUỐI NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2450/QĐ­UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.