TAILIEUCHUNG - Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển với hệ thống thiết bị hút dầu tràn quy mô nhỏ

Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Việc ứng phó sự cố tràn dầu là rất quan trọng nhằm giảm nhẹ tác động của ô nhiễm dầu đến môi trường thiên nhiên và các quá trình sản xuất. Nhóm nghiên cứu trường Cao đẳng Hàng hải II đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị hút dầu tràn tự hành quy mô nhỏ có thể ứng dụng tại các cảng biển. | Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển với hệ thống thiết bị hút dầu tràn quy mô nhỏ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CẢNG BIỂN VỚI HỆ THỐNG THIẾT BỊ HÚT DẦU TRÀN QUY MÔ NHỎ Trương Thanh Dũng 1 TÓM TẮT Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Việc ứng phó sự cố tràn dầu là rất quan trọng nhằm giảm nhẹ tác động của ô nhiễm dầu đến môi trường thiên nhiên và các quá trình sản xuất. Nhóm nghiên cứu trường Cao đẳng Hàng hải II đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị hút dầu tràn tự hành quy mô nhỏ có thể ứng dụng tại các cảng biển. Từ khóa: Tràn dầu, thiết bị hút dầu tràn. 1. Đặt vấn đề Việc ứng phó sự cố tràn dầu là rất quan trọng nhằm Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả rất nghiêm giảm nhẹ tác động của ô nhiễm dầu đến môi trường trọng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi thiên nhiên và các quá trình sản xuất. Các tỉnh thành ven biển hằng năm đều tổ chức các buổi diễn tập giả trường sinh thái, tài nguyên thủy sinh, tài nguyên nước, định các sự cố tràn dầu nhằm đánh giá khả năng ứng tài nguyên đất trên một khu vực khá rộng, gây thiệt hại phó với các sự cố thực tế. đến các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động có liên quan đến khai thác và sử dụng các dạng tài nguyên 2. Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị hút dầu thủy sản. tràn quy mô nhỏ ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển. Với vị trí địa lí nằm trên tuyến đường hàng hải quốc Hiện nay các thiết bị phục vụ cho công tác ứng phó tế, Việt Nam là trung gian vận chuyển dầu từ Trung sự cố tràn dầu ở nước ta đều là các thiết bị chuyên dụng Đông đến Nhật Bản và một số nước khác ở châu Á nên được nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành cao. Việc hàng năm có hàng chục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.