TAILIEUCHUNG - Combined corticosteroidand antiviral therapy for hepatitis B virus - related acute liver failure: A report of three patients

Hepatitis B virus is one of the most common causes of liver failure in the world. Hepatitis B virus-related acute liver failure (HBV-ALF) may occur after acute hepatitis B or acute exacerbation of chronic hepatitis B. HBV-ALF can result in high mortality. HBV-ALF can be due to an overwhelming response of the immune system to hepatitis B virus. | Combined corticosteroidand antiviral therapy for hepatitis B virus - related acute liver failure: A report of three patients

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.