TAILIEUCHUNG - Effect of foliar application of plant nutrients on growth and yield of finger millet

The present investigation was undertaken at Zonal Agricultural Research Station, Shenda Park, Kolhapur during kharif season of 2016 to study the response of finger millet to foliar nutrition on growth and yield on the Entisols. | Effect of foliar application of plant nutrients on growth and yield of finger millet

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.