TAILIEUCHUNG - Results of kasai operation for biliary atresia: Experience from Hue Central Hospital

The purpose of this study is to review the short-term outcome of patients with biliary atresia (BA) treated by the Kasai operation at Hue Central Hospital. | Results of kasai operation for biliary atresia: Experience from Hue Central Hospital

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.