TAILIEUCHUNG - Effect of feed restriction on serum biochemical profile in ram lambs

Thirty two ram lambs ( kg ±) randomly divided into 4 groups were subjected to four feeding regimes to evaluate the effects of feed restriction levels on biochemical parameters in a CRD model. The restricted phase for a period of 8 weeks was followed by realimentation phase for 4 weeks. Four treatments containing 8 animals in each were subjected to feed restriction at 0, 10, 20 and 30 percent. | Effect of feed restriction on serum biochemical profile in ram lambs

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    266    0    30-05-2024
8    196    0    30-05-2024
10    173    0    30-05-2024
20    219    3    30-05-2024
37    172    0    30-05-2024
1    127    1    30-05-2024
24    117    0    30-05-2024
8    119    0    30-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.