TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 4: Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư trong thực tiễn" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá dự án đầu tư trong trường hợp nguồn vốn bị giới hạn, thời điểm tối ưu để đầu tư,. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 4 - ĐH Kinh tế NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG 1. Nguồn vốn bị giới hạn • 1. Đánh giá dự án đầu tư trong trường hợp nguồn • Cơng ty khơng cĩ khả năng hoặc khơng muốn gia tăng tài trợ vốn bị giới hạn đến mức yêu cầu do nguồn cung cấp bị hạn chế gọi là hard capital rationing (giới hạn nguồn vốn cứng). CHUYÊN ĐỀ 4 • 2. Thời điểm tối ưu để đầu tư • 3. Các dự án đầu tư khơng đồng nhất về thời gian • Cơng ty cảm thấy rằng khơng đủ khả năng quản lý khi mở • 4. Quyết định khi nào nên thay đổi chiếc máy hiện rộng đến một mức nào đĩ gọi là giới hạn nguồn vốn mềm (soft VẬN DỤ DỤNG CÁ CÁC TIÊU CHUẨ CHUẨN hữu capital rationing). THẨ THẨM ĐỊ ĐỊNH DỰ DỰ ÁN ĐẦ ĐẦU TƯ • 5. Giá phải trả cho tận dụng thiết bị hiện hữu • Trong thực tế hạn chế nguồn vốn cứng tương đối ít. Hầu hết TRONG THỰ THỰC TIỄ TIỄN • 6. Nhân tố thời vụ những trường hợp giới hạn nguồn vốn thường là giới hạn • 7. IRR của những dự án khơng bình thường nguồn vốn mềm. Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 1 Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 2 Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 3 1 1. Nguồn vốn bị giới hạn 1. Nguồn vốn bị giới hạn 1. Nguồn vốn bị giới hạn • Nguồn vốn bị giới hạn trong một thời kỳ • Trong trường hợp nguồn vốn bị giới hạn trong một thời kỳ, các Cách giải quyết: Xếp hạng các dự án theo chỉ số PI như sau: dự án nên được xếp hạng theo giá trị NPV tính trên một đồng • Nguồn vốn bị giới hạn trong nhiều thời kỳ vốn đầu tư ban đầu hay nĩi cách khác đĩ là chỉ số PI. Dự án PI Xếp hạng • Ví dụ: Một cơng ty khơng cĩ khả năng đủ vốn đầu tư nhiều hơn • Cả hai trườ trường hợ hợp trên, qui luậ luật căn bả bản củ của NPV khơng thể thể áp 500 triệu đồng trong năm hiện hành. A 1,15 4 B 1,19 3 dụng nế nếu khơng cĩ cĩ nhữ những điề chỉnh thí điều chỉ thích hợ hợp. C 1,22 1 Dự án Vốn đầu tư ban đầu (triệu đồng) NPV (triệu đồng) D 1,10 5 • Tuy nhiên, nề nền tả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.