TAILIEUCHUNG - Long-term outcome of childhood acute myeloid leukemia at Hue Central Hospital

Hue Central Hospital (HCH) plays a key role intreating Acute Myeloid Leukemia (AML) in the central zone of Vietnam which covers geographically vast areas. Before 2010, all the AML patients died, and abandonment rate was more than 50%. | Long-term outcome of childhood acute myeloid leukemia at Hue Central Hospital

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.