TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 2: Dự đoán dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dòng tiền, các nguyên tắc hoạch định dòng tiền, đầu tư thuần, dòng tiền hoạt động thuần, một số vấn đề cần lưu ý. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 2 - ĐH Kinh tế DỰ ĐOÁN DÒNG TIỀN Chuyên đề 2 Chuyên ngành TCDN HOACH ĐỊNH NS VỐN ĐẦU TƯ 1 HOẠCH ĐỊNH DÒNG TiỀN • CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG • I. TỔNG QUAN VỀ DÒNG TiỀN • II. CÁC NGUYÊN TẮC HOẠCH ĐỊNH DÒNG TiỀN • III. ĐẦU TƯ THUẦN • IV. DÒNG TiỀN HOẠT ĐỒNG THUẦN • V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý Chuyên ngành TCDN HOACH ĐỊNH NS VỐN ĐẦU TƯ 2 I. TỔNG QUAN VỀ DÒNG TiỀN •Khái niệm về dòng tiền: •Dòng tiền (cash flow) được xem là thu nhập ròng bằng tiền ở từng thời điểm của dự án. •Cash flow = dòng tiền thu vào – dòng tiền chi ra •Dòng tiền của 1 dự án là chỉ tiêu phản ánh sự luân chuyển của tiền trong suốt vòng đời dự án. Nó thể hiện tiền mặt thực có ở từng thời điểm bằng cách lấy dòng tiền thực thu vào (inflow) – dòng tiền thực thu ra (outflow) ở thời điểm đó. Chuyên ngành TCDN HOACH ĐỊNH NS VỐN ĐẦU TƯ 3 1 I. TỔNG QUAN VỀ DÒNG TiỀN • Đánh giá dự án dựa trên dòng tiền vì: • Phản ánh chính xác hiệu quả tài chính thực của dự án. • Đảm bảo nguyên tắc tiền tệ có giá trị theo thời gian. Chuyên ngành TCDN HOACH ĐỊNH NS VỐN ĐẦU TƯ 4 I. TỔNG QUAN VỀ DÒNG TiỀN • Phân biệt các dự án trong hoạch định dòng tiền: Dự án mở rộng: là dự án đầu tư mới được thực hiện nhằm mục đích gia tăng thị phần, gia tăng doanh số hoặc đưa vào sản phẩm mới. Dự án thay thế: là dự án thay thế TSCĐ cũ (lạc hậu) bằng TSCĐ mới hơn để tăng năng suất, giảm chi phí. Dự án phát sinh để đáp ứng các yêu cầu pháp lý,sức khỏe và an toàn. Chuyên ngành TCDN HOACH ĐỊNH NS VỐN ĐẦU TƯ 5 II. CÁC NGUYÊN TẮC HOẠCH ĐỊNH • Dòng tiền tăng thêm (Incremental CF) • Dòng tiền nên được đánh giá ở góc độ sự tác động đến toàn bộ dòng tiền doanh nghiệp. Vì thế, nên đánh giá các thay đổi trong dòng doanh thu, chi phí và thuế do việc chấp nhận dự án. ∆ CF = CF (thực hiện dự án ) – CF (nếu không thực hiện dự án). Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong hoạch định dòng tiền. Đặc biệt, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.