TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kết quả can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của phân suất dự trữ lưu lượng (FFR)

Tổn thương mạch vành trung gian là thách thức trong chỉ định điều trị bệnh mạch vành. Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới chỉ ra vai trò của phân suất dự trữ lưu lượng (Fractional Flow ReserveFFR) đối với quyết định điều trị ở những tổn thương này. Mục tiêu: Nghiên cứu kết quả can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của FFR. | Nghiên cứu kết quả can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) Bệnh viện Trung ương Huế NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG (FFR) Nguyễn Đặng Duy Quang1, Cao Thị Thủy Phương1,Ngô Lê Xuân1, Nguyễn Ngọc Sơn1, Hồ Anh Bình1, Nguyễn Cửu Lợi1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tổn thương mạch vành trung gian là thách thức trong chỉ định điều trị bệnh mạch vành. Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới chỉ ra vai trò của phân suất dự trữ lưu lượng (Fractional Flow Reserve- FFR) đối với quyết định điều trị ở những tổn thương này. Mục tiêu: Nghiên cứu kết quả can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của FFR. Phương pháp nghiên cứu: Theo dõi dọc có phân tích giữa 2 nhóm: nhóm can thiệp mạch vành với FFR < 0,8 ; nhóm điều trị nội khoa với FFR ≥ 0,8. Kết quả:39 bệnh nhân với tổn thương có FFR < 0,80 (57,14%) được chỉ định điều trị can thiệp; 30 bệnh nhân với tổn thương có FFR > 0,80. Với điểm cắt hẹp ĐMV > 55,62%, chẩn đoán FFR dương tính có độ nhạy 75% và độ đặc hiệu là 60%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các biến cố tim mạch lớn giữa 2 nhóm sau theo dõi 12 tháng. Kết luận: FFR có vai trò quan trọng trọng hướng dẫn điều trị các tổn thương hẹp trung gian của động mạch vành Từ khóa: phân suất dự trữ lưu lượng, can thiệp động mạch vành, ABSTRACT STUDYING THE OUTCOMES OF FRACTIONAL FLOW RESERVE -GUIDED PERCUTA- NEOUS CORONARY INTERVENTION IN INTERMEDIATE CORONARY ARTERY LESIONS Nguyen Dang Duy Quang1, Cao Thi Thuy Phuong1, Ngo Le Xuan1, Nguyen Ngoc Son1, Ho Anh Binh1, Nguyen Cuu Loi1 Background : Indication for treatment of intermediate coronary artery lesions is wavering. Worldwide studies showed the role of FFR in guiding the treatment for these cases. Objective : Studying the outcomes of FFR-guided PCI in intermediate coronary artery lesions. Method:Cohort study with comparative analysis of 12-month MACE between .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.