TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT

do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định yêu cầu, nội dung, trình tự áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản. . | Nội dung Text Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-02 2009 BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-02 2009 BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO NGUYÊN TẮC HACCP Fisheries Food Business Operators HACCP Based Program for Quality and Safety Assurance LỜI NÓI ĐẦU 2009 BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47 2009 TT- BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO NGUYÊN TẮC HACCP Fisheries Food Business Operators - HACCP Based Program for Quality and Safety Assurance Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định yêu cầu nội dung trình tự áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản dùng làm thực phẩm dưới đây gọi tắt là cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên phạm vi cả nước. . Giải thích thuật ngữ Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau . HACCP Tên tắt của cụm từ tiếng Anh quot Hazard Analysis and Critical Control Point quot có nghĩa là quot Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn quot . . Yêu cầu tiên quyết đối với HACCP Prerequisites for HACCP Các yêu cầu về cơ sở vật chất quy phạm sản xuất và quy phạm vệ sinh cần thiết để đảm bảo những điều kiện cơ bản cho chương trình HACCP hoạt động có hiệu quả. . Quy phạm sản xuất Good Manufacturing Practice - viết tắt là GMP Những biện pháp thao tác thực hành cần phải tuân thủ nhằm kiểm soát mọi yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm. . Quy phạm vệ sinh Sanitation Standard Operating Procedure - viết tắt là SSOP hoặc Good .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.