TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-04:2009/BNNPTNT

QCVN 01-04:2009/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66 /2009/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Quy chuẩn này quy định phương pháp lấy và bảo quản mẫu thịt gia súc, gia cầm tươi sống để phát hiện và định lượng vi sinh vật. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-04 2009 BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 04 2009 BNNPTNT KỸ THUẬT LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỊT TƯƠI TỪ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH THỊT ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT National technical regulation Methods for sampling and storing of fresh meat from slaughterhouses and bussiness establishments for microbiological analysis HÀ NỘI 2009 Lời nói đầu QCVN 01-04 2009 BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn Vụ Khoa học Công Nghệ và môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66 2009 TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA KỸ THUẬT LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỊT TƯƠI TỪ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH THỊT ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT National technical regulation Methods for sampling and storing of fresh meat from slaughterhouses and bussiness establishments for microbiological analysis 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi áp dụng Quy chuẩn này quy định phương pháp lấy và bảo quản mẫu thịt gia súc gia cầm tươi sống để phát hiện và định lượng vi sinh vật. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm các cơ sở bảo quản pha lọc sơ chế và kinh doanh thịt gia súc gia cầm tươi sống. . Tiêu chuẩn viện dẫn . TCVN 4833 2002 Thịt và sản phẩm thịt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 1- Lấy mẫu . TCVN 7925 2008 ISO 17604 2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật . Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Cơ sở giết mổ là các cơ sở giết mổ gia súc trâu bò ngựa lợn cừu dê thỏ gia cầm gà vịt ngan ngỗng với qui mô khác nhau được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. . Cơ sở pha lọc sơ chế thịt tươi là các cơ sở pha lọc sơ chế và đóng gói các loại thịt tươi sống sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. . Cơ sở bảo quản thịt tươi gồm các cơ sở làm lạnh 0oC đến 4oC hay cấp đông dưới -12oC thịt tươi. . Cơ sở kinh doanh thịt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.