TAILIEUCHUNG - Lý thuyết và bài tập chọn lọc chuyên đề điện li

Tài liệu trình bày hệ thống lý thuyết bao quát toàn bộ chương trình, bài tập vận dụng trích từ các đề thi chính thức của bộ, giúp xâu chuỗi và hệ thống kiến thức trong thời gian nhanh nhất. | Lý thuyết và bài tập chọn lọc chuyên đề điện li NGUYỄN CÔNG KIỆT ( ) LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN LI Hệ thống lý thuyết bao quát toàn bộ chương trình Bài tập vận dụng trích từ các đề thi chính thức của Bộ Giúp xâu chuỗi và hệ thống kiến thức trong thời gian nhanh nhất Copyright 2017 ® by Nguyễn Công Kiệt (FB: https://nguyencongkietbk) SỰ ĐIỆN LI VÀ H C DUNG D CH (B -2015 ) HỆ THỐNG LÝ THUYẾT + Độ ện ly + Phân loại chấ ện ly iện li mạnh: là những chất trong dung dịch nước điện li hoàn toàn thành các ion, quá trình điện li là 1 chiều ( → ) Những chất điện li mạnh bao gồm: Hầu hết các muối. Các axit mạnh: HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HMnO4 Các ba zơ mạnh: Baz ơ kiềm, bari, canxi điện li yếu: là những chất trong dung dịch nước chỉ điện li 1 phần thành ion còn phần lớn tồn tại dưới dạng phân tử. Quá trình điện li là thuận nghịch (⇆ ). Vd: NH4OH ⇆ NH4+ + OH- Những chất điện li yếu bao gồm: Các axit yếu: RCOOH, H2CO3, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2S Các bazơ yếu: NH4OH, H2O, và các hi đrôxit không tan 3. Chất không điện li: là những chất tan vào nước hoàn toàn không điện li thành các ion. Chúng có thể là chất rắn như Glucoz ơ C6H12O6, chất lỏng như CH3CHO, C2H5OH XIT B ZƠ MUỐI AXIT: I Đ ạ 1Đ : a rê ni út: Là chất phân li ra ion H+ Bronstet: là chất cho proton 2. Phân loại: Axit mạnh: HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 Axit trung bình: H3PO4 Axit yếu: HF, H2S, HClO, HNO2, H3PO3 ( 2 nấc ), RCOOH, H2SiO3 ↓, H2CO3 II. Tính chất hóa học: 1. Tính axit Copyright 2017 ® by Nguyễn Công Kiệt (FB: https://nguyencongkietbk) a) Quỳ tím hóa đỏ b) Tác dụng với bazơ tạo muối và nước 2HCl + CaO ⟶ CaCl2 + H2O Fe2O3 + HNO3 ⟶Fe(NO3)2 + H2O FeO + 2HCl ⟶FeCl2 + H2O Fe3O4 + 8HCl ⟶ FeCl2 + 2FeCl3 + H2O Chú ý: FeO, Fe3O4 + HNO3, H2SO4 đặc ⟶ Fe3+ + sản phẩm khử + H2O. c) Tác dụng với bazơ tạo muối và nước HCl + NaOH ⟶ NaCl + H2O H2SO4 + Al(OH)3 ⟶ Al2(SO4)3 + H2O Chú ý: Fe(OH)2 +

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.