TAILIEUCHUNG - Bài giảng toán kinh tế (Phần 3)

Tham khảo tài liệu 'bài giảng toán kinh tế (phần 3)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương V Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế c. Lợi nhuận n Q p Q- Q3-5Q2 14Q 144 p Q 20 o . Tính n 3 xét giá trị Q để n Q 0 đó là điểm hòa vốn. Xét giá trị Q để n Q 0 có lãi n Q 0 lỗ vốn n Q 0 hòa vốn. 8. Cho hàm tổng chi phí TC 500 QQ 3 Q là sản lượng . Hệ số co dãn của TC theo Q tại Q 17. Ghi chú Chi phí cận biên MC Marginal Cost là đại lượng cho biết phần chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm được xác định như sau dTC . dQ MC n. - _ dTC Q HD ErTC m 7- TC Q dQ TC . Tính E TCQ tại Q 17. Q 17 9. Cho hàm tổng chi phí TC 4000 10Q 0 1Q2 Q là sản lượng giá cả P được xác định bởi phương trình Q 800 - 2 5P a. Tìm hàm chi phí cận biên MC. b. Tìm hàm chi phí trung bình AC khảo sát sự thay đổi của nó. c. Tính hệ số co dãn của TC tại Q 80. HD a. Tính dTC dQ b. Tính TC ộ c. E TC Q dTC Q --- dQ TC Q 80 10. Chi phí trung bình của khai thác một loại khoáng sản AC 12 0 2 1 Q Q là sản lượng . a. Tìm hàm chi phí cận biên MC tại Q 10. b. Tìm biểu thức tính chênh lệch của chi phí trung bình AC và chi phí cận biên MC nhận xét sự thay đổi của nó. c. Tính hệ số co giãn của tổng chi phí TC. HD a. 179 Chương V Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế - AC TC AC Q Q MCU dTC dQ Q 10 b. A AC - MC f Q xét A theo Q _ dTC Q c K --- . TC Q dQ TC 11. Cho hàm chi phí trung bình để sản xuất một loại sản phẩm là AC Q2 - 12Q 60 Q là sản lượng . a. Xác định hàm tổng chi phí TC phần chi phí biến đổi VC và chi phí cố định FC. b. Xác định các biểu thức tính sự thay đổi tuyệt đối và tương đối của AC theo Q và ghi các nhận xét. c. Xác định hàm chi phí cận biên MC và mô tả trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của hai hàm MC AC từ đó nêu các nhận xét về quan hệ giữa MC và AC. HD a. Ậ AC TC AC Q TC VC TC Q3 - 12Q2 60Q FC 0 b. C 2Q -12 dQ S AC Q 2Q2-12Q Q2 - 12Q 60 s AC Q 0 khi Q 2 s AC Q 0 khi 0 Q 2 dTC c. MC 3Q2 - 24Q 60 dQ 12. Cho mô hình thị trường Qd Qs Qd D P Y0 với D 0 ID 0 IP IY0 Qs S P với n 0 dP Trong đó Qd QS là mức cầu và mức cung một loại hàng P là giá Y0 là thu nhập.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN