TAILIEUCHUNG - Khó khăn trong tái cấu trúc công ty ở Việt Nam

Khi quy mô của doanh nghiệp lớn dần lên, hoạt động điều hành sẽ trở nên phức tạp hơn và yêu cầu về chuyên môn quản lý cũng cao hơn. Một chủ doanh nghiệp giờ đây có khi phải ra hàng trăm quyết định mỗi ngày về thị trường, nhân sự, hành chính, công nghệ, sản xuất, tài chính kế toán sự quá tải và quá tầm hoàn toàn có thể xảy ra. | Khó khăn trong tái cấu trúc công ty ở Việt Nam Khi quy mô của doanh nghiệp lớn dần lên hoạt động điều hành sẽ trở nên phức tạp hơn và yêu cầu về chuyên môn quản lý cũng cao hơn. Một chủ doanh nghiệp giờ đây có khi phải ra hàng trăm quyết định mỗi ngày về thị trường nhân sự hành chính công nghệ sản xuất tài chính kế toán. sự quá tải và quá tầm hoàn toàn có thể xảy ra. Công cuộc đổi mới của Việt Nam đã tạo ra một thế hệ các doanh nghiệp mới . Đặc thù của các doanh nghiệp này là phát triền từ các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ quy mô gia đình. ở đó mọi hoạt động điều hành đều tập trung vào một đầu mối là chủ sở hữu doanh nghiệp. Nhân sự có trình độ thấp một số trường hợp có quan hệ họ tộc với chủ sở hữu. Mô hình quản lý này giúp các quyết định trong hoạt động kinh doanh được đưa ra nhanh chóng linh hoạt nhất là những quyết định liên quan đến giá cả đầu vào đầu ra các quyết định đầu tư. Và điều quan trọng không kém đó là cảm giác an tâm khi chính chủ sở hữu công ty giám sát và can thiệp vào tất cả các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên khi quy mô của doanh nghiệp lớn dần lên hoạt động điều hành sẽ trở nên phức tạp hơn và yêu cầu về chuyên môn quản lý cũng cao hơn. Một chủ doanh nghiệp giờ đây có khi phải ra hàng trăm quyết định mỗi ngày về thị trường nhân sự hành chính công nghệ sản xuất tài chính kế toán. sự quá tải và quá tầm hoàn toàn có thể xảy ra. Các doanh nghiệp đang nhận thức khá sâu sắc và nỗ lực triển khai việc cấu trúc lại doanh nghiệp nhất là về bộ máy nhân lực Các chủ sở hữu của các doanh nghiệp mới này hy vọng khi có bộ máy nhân lực mạnh sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về sản xuất kinh doanh tiếp thị tài chính kế toán. họ sẵn sàng có chế độ đãi ngộ cao để thu hút nhân tài đặc biệt là giới quản lý trung và cao cấp. Tính chuyên nghiệp trong quản lý của đội ngũ nhân lực mới này tạo nên những chuyển biến rất mạnh mẽ trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Những rủi ro trong quá trình chuyển đổi Tuy nhiên những rủi ro trong quá trình chuyển đổi cũng bắt đầu xuất .